top of page

EESTI VABARIIGI TREENERITE KOGU MÄÄRUS

1. Üldsätted

Eesti Vabariigi kikkpoksitreenerite kogu (edaspidi TK) on Eesti Kickboxingu Föderatsiooni (edaspidi EKBF) juhatuse otsusega moodustatud ühendus, mis korraldab treeneritööd ja ühendab kikkpoksitreenereid Eestis. See ühendus juhindub sellest määrusest, tal on EKBF juhatuse poolt delegeeritud õigused ja kohustused. TK on kohustatud aru andma juhatusele ja EKBF üldkoosolekule. EKBF TK ei ole iseseisev juriidiline

isik.

2. EKBF TK ülesanded :

2.1. Treenerite töö korrastamine

 

 • Treenerite saatmine rahvusvahelistele võistlustele või koolitustele

 • Treeneritööga probleemide lahendamine

 • Sportlaste eetiliste probleemide ja spordirežiimiga seotud probleemide lahendamine
   

2.2. EKBF treenerite koolitamine ja treeneri tasemete kontroll
 

 • Treenerite koolitamine

 • Treenerite register

 • Väljaspoolt Eestit treenerite litsentside registreerimine
   

2.3. Kooskõlas EKBF Juhatusega spordijärkude ja tiitlite välja töötamine ja omistamine
2.4. Koos Kohtunikude koguga välja töötamine juhendeid ja instruktsioone kohalikude ja rahvusvaheliste võistluste korraldamiseks
2.5. Treeneritööd puudutavate materjalide valmistamine ja levitamine EKBF treenerite vahel
2.6. Muude, treeneri tööga seotud probleemide lahendamine

3. EKBF Treenerite Kogu koosseis

 

EKBF TK liikmeks võib saada iga kikpoksi treener, kes omab vastava treeneri kutset ja on saatnud TK-sse vastava avalduse. EKBF Juhatus avaliku hääletusega rahuldab või ei rahulda treeneri poolt saadetud avalduse. TK võib olla kuni 5- liikmeline, TK liikmed peavad olema kinnitatud EKBF Juhatuse poolt. TK pädevus on 3 aastat. EKBF Juhatus peab välja kuulutama vastava konkurssi 7 päeva jooksul peale endise TK kõrvale astumist. Kandidaatidele antakse 14 päeva oma avalduste esitamiseks EKBF Juhatusele. 20 päeva jooksul EKBF Juhatus avaldab konkursi tulemused ja määrab uue TK koosseisu.

Kandidaadid peavad esitama:

 

 • Kirjaliku avalduse A4 formaadis

 • Treeneritase tõendav dokument (1 – 8 tase)

 • CV A4 formaadis

 • Kirjalikult oma nägemise EKBF arendamise kohta vabas vormis.
   

3. TK tegevus

3.1. TK koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis
3.2. TK koosolekul valitakse esimees, asetäitja ja sekretär
3.3. Koosolekut juhatab TK esimees, tema puudumisel – asetäitja, asetäitja puudumisel – vanema taseme treener. Koosolekut kutsub kokku TK esimees, tema puudumisel - aseesimees. Sellest teatatakse e-maili kaudu, kus on märgitud aeg ja koht.
3.4. TK koosolekut protokollib sekretär. Sekretär esitab koosoleku protokolli EKBF juhatusele kinnituseks ja saadab seda klubidesse, TK liikmetele ja teistele sellest huvitatud isikutele 7 päeva jooksul.
3.5. TK koosolek on pädev, kui sellest võtab osa vähemalt 3 liiget. Kui TK koosolek ei oma pädevust, siis seda kutsutakse kokku jälle 2 nädala jooksul.

4. EKBF TK õigused:

 

4.1 Esitada EKBF Juhatusele kinnituseks rahvuskoondise peatreeneri kandidatuuri.
4.2 Esitada EKBF Juhatusele kinnituseks EKBF tegevuse finantseerimisega seotud ettepanekuid.
4.3 Lahendada tekkivad probleeme ja konflikte treenerite ja sportlaste vahel, vältides nende muutmist kohtuvaidlusteks. Vajaduse korral luua
kaebuskomisjoni.
4.4 Määrata distsiplinaarkaristuse treeneritele ja sportlastele. Kutsuda süüdlasi TK koosolekule.

4.5 Teha EKBF juhatusele ettepanekuid TK määruse ja teiste dokumentide parandamiseks.

5. Esitada EKBF TK tegevuse lõpetamise otsus.

 

EKBF TK tegevus võib olla lõpetatud EKBF Juhatuse või EKBF Üldkoosoleku otsusega.
 

Eesti Vabariigi Treenerite Kogu määrus oli kinnitatud 2006.aastal.
Viimati parandatud 2020.a,

bottom of page