top of page

Eesti Kickboxingu Föderatsioon

Tallinn

27.aprill 2006.a
.

Parandatud 2.august 2020.a.

JUHEND

SPORTLASE LIIKMELISUSE KOHTA SPORDIKLUBIS

1. WAKO PASS

1.1. Vastavalt WAKO reeglitele peab igal kickboxingu võistlustel osaleval sportlasel olema WAKO spordipass.
1.2. WAKO pass tuleb igal sportlasel kindlasti esitada enne võistlusi registreerimisel ja kaalumisel. Ilma WAKO passita sportlast ei saa registreerida võistluste osavõtjaks; kui võistlusi korraldab EKBF (Eesti Kickboxingu Föderatsioon) - ametlik WAKO esindaja Eestis.
1.3. WAKO spordipass peab olema vormikohaselt täidetud: sisse on vaja kleepida sportlae pilt, kirjutada tema ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, klubi nimi, kus ta teeb trenni (EKBF liige) , võistlustest osavõtu märgid ja arsti viisa.
1.4. WAKO spordipass peab olema esitatud registreerimisel koos osavõtja ankeediga.
1.5. WAKO spordipass on ametlik dokument, mis tõestab sportlase kuuluvuse spordiklubisse
(EKBF liigile).

2. KUULUVUS SPORDIKLUBISSE ja VÕISTLUSTEST OSAVÕTT

2.1. Sportlasel on õigus teha trenni ükskõik millises spordiklubis nii Eestis, kui ka välismaal. Sportlasel on õigus valida treeneri, kelle käe all ta on otsustanud omandama kickkpoksikunsti.
2.2. Sportlasel on õigus võidelda võistlustel ainult ühe spordiklubi poolt, ja just nimelt selle klubi poolt, mis väljastas talle vastava WAKO spordipassi.
2.3. Kuuluvuse spordiklubisse vormistab klubi president (juhataja) sportlase vabatahtliku nõusolekuga ja märgitakse vastavas WAKO spordipassi lahtris.
2.4. Vastavas WAKO spordipassi lahtris kirjutatakse spordiklubi nimetus, tähtaeg, millal sportlane on klubisse astunud, klubi juhataja kinnitab seda oma allkirjaga ja klubi pitsatiga.
2.5. Sportlane loetakse spordipassis märgitud klubisse kuuluvaks ja sportlane nii kaua osaleb WAKO spordipassis nimetatud klubi poolt, kui spordipassi ei kanta vastav märge, et sporlane on klubist välja arvatud ja uuesti vastu võetud teisse föderatsiooni klubisse.

3. SPORTLASE SPORDIKLUBI VAHETAMISE KORD
3.1. Kui sportlane otsustas vahetada spordiklubi, mille au ta enne võistlustel kaitses, siis seevahetus peab olema vastavalt vormistatud.
3.2. Spordiklubi vahetamine peab olema vormistatud järgmiselt:
3.2.1. Sportlane esitab spordiklubi juhatusele vastava taotluse kirjalikul viisil.
3.2.2. Klubi juhil on õigus nõuda materiaalset hüvitist oma klubis sportlaseettevalmistamise ja juba ettevalmistatud sportlase üleviimise eest teise klubisse.
3.2.3. Materiaalne hüvitis võib olla määratud ja kokkulepitud (vastavalt sportlaseettevalmistamise tasest).
3.2.4. Kui klubi juht ei soovi osaleda läbirääkimistes hüvitise summast sportlasega võitema menedžeriga, siis loetakse hüvitise summa MÄÄRATUKS ja selle suurus on aastast 2020 - 20 (kakskümmend) EUR. Määratuks võib olla hüvitise summa ainult tavalise klubi reasportlasele, kes ei ole rahvuskoondise liige ja ei ole osalenud MM-j ja EM-l, 
samuti ka WAKO Maailma karikavõistlustel. Ülalnimetatud sportlastel on hüvitiste summad järgmised:

а) Rahvuskoondise liikmetele, kes on osalenud ülalnimetatud võistlustel: 100 kuni 200 EUR.
b) Ülalnimetatud võistluste medaliomanikud – 500 EUR.

Juhul, kui sportlane keeldud hüvitada klubile määratud summa, siis teda arvestatakse rahvuskoondisest välja ja keelatakse ülalnimetatud võistlustel isiklik osavõtt. Samuti rahvuskoondise treener võib nõuda sellistelt sportlastelt hüvitise: a-kategooria sportlastelt 100 ja b-kategooria sportlastelt – 200 EUR. Juhul, kui spordiklubi keeldub läbirääkimistest sportlasega või tema mänedžeriga, siis sportlasel on õigus maksta MÄÄRATUD hüvitise summa spordiklubi arvele ja saada vastavamärge sportlase WAKO spordipasis. Spordiklubi on keeldunud läbirääkimistest sportlasega, kui ta ei ole vastanud 7 kalendripäeva jooksus sportlase poolt esitatud avaldusele klubi vahetamise kohta
3.2.5. Kokkuleppel spordiklubi juhatusega sportlane võib välja astuda klubist ilma hüvitiseta, väiksema või suurema hüvitisega, siis on see KOKKULEPITUD hüvitis.
3.2.6. Hüvitist vormistatakse, kui sponsoriannetust klubile ja makstakse spordiklubi arvele või sularahas spordiklubi kassasse.
3.2.7. Peale hüvitise laekumist klubi juhataja teeb WAKO passi vatava märge, et spotlane on klubist lahkunud (kinnitab seda oma allkirjaga ja klubi pitsatiga).
3.2.8. Peale ametliku klubist lahkumise sportlane võib olla vastu võetud üks kõik millise teise klubisse, mille kohta peab olema tehtud jälle vastav märge WAKO spordipassis tema kuuluvuse kohta.
3.2.9. Ilma märget klubist välja arvamise kohta, WAKO passi ei tohi panna märge teise klubisse arvamise kohta. Sellina klubisse kuuluvuse märge on kehtetu.
3.2.10. Kui sportlane esitab võistlustel värskelt vormistatud WAKO spordipassi, aga teise klubi juht võib tõestada, et ta ei ole ametlikult vormistanud selle sportlase lahkumise oma klubist, selline sportlane võistlema ei pääse ja selle kohta algatakse vastav menetlus. 


Juhend on täitmisele kohustuslik kõikide Eesti kikkpoksi klubidele (WAKO liikmetele) nii Eestis kui ka välismaal. Iga klubi, mis on ülesandnud võistlustele sportlase antus Juhendi rikkumistega maksab EKBF-le trahvi 200 kuni 500 EUR.

 

Eesti Kickboxingu Föderatsiooni Juhatus

bottom of page